Επιδοτούμενη πρακτική 400 ωρών σε εργαζόμενους με σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες για να ενισχύσεις την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σου

business

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα;

Επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας (πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών) αλλά και κλάδων με αντικείμενα τα οποία απασχολούν ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι.

Το σύνολο των 400 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες την ημέρα.

Ποιος είναι ο αριθμός ωφελουμένων ;

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

*Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζομένου/ωφελουμένου.

Για την πιστοποίηση των παραπάνω, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των εργαζόμενων της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου παραρτήματος στο οποίο θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Υποβολή αίτησης

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης :

✓ Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας θα σας ζητηθούν να ανεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .jpg μέγιστου μεγέθους έως 3MB/ δικαιολογητικό) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

apko_fasa

Νέα - Ανακοινώσεις