Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών

30 Ιουνίου, 2023
pkalo@sepe.gr

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, με κωδικό ΟΠΣ 5047234, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά έως 17/05/2023. Ο Προσωρινός Πίνακας ανακοινώθηκε 8 Ιουνίου και δεν υπήρξαν ενστάσεις

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά και Απορριφθέντων.

Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.