Είσαι Άνεργος; Έχεις την ευκαιρία να εκπαιδευτείς σε ψηφιακές δεξιότητες & ειδικότητες και ταυτόχρονα να αμειφθείς με έως και 3000€

gir

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα

Ποιοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
 • Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος και να μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29) έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου. Παράλληλα ο ΣΕΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή της αίτησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου μέσω helpdesk (e-mail: apko@sepe.gr) .

  Ειδικότητες Κατάρτισης

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-commerce
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού
 • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

  Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει). Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

  Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

  Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών).

  Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΠΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. . Για τους τίτλους σπουδών, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. . Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

  Υποβολή αίτησης

  Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης:

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  “Εισάγετε τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας και στη συνέχεια πατήστε [Υποβολή] , ώστε να λάβετε στο email σας οδηγίες και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να την συμπληρώσετε και να την υποβάλλετε.”

  Παρακαλούμε, ελέγξτε εάν το μήνυμα έχει συμπεριληφθεί στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

  Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας θα σας ζητηθούν να ανεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .jpg μέγιστου μεγέθους έως 3MB/ δικαιολογητικό) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

  Νέα - Ανακοινώσεις